אישור
כל עתיד - כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות
דף הבית > כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות
כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות
תקציר
חוזר זה קובע הוראות שנוגעות לנסיבות בהתקיימן על חברה מנהלת לבצע הגדלה של שיעור זקיפת איגרות חוב מיועדות לפי תקנה 7 לתקנות זקיפת תשואה. עפ"י ההוראות, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון יהיה רשאי להורות על הגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בשל נכסי קרן מסוימת באיגרות חוב מיועדות, אם מצא כי שיעור זקיפת איגרות החוב המיועדות לעמיתים בגיל 50 ומעלה או לעמיתים אחרים באותה קרן עולה על מחצית האחוז בהשוואה לקרן אחרת וכי פער כאמור עלול להפר את האיזון הדמוגרפי בקרן.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית