אישור
כל עתיד - פטור מקצבה מזכה ומשיכת פיצויים פטורים כיום למי שהגיע לגיל פרישה
דף הבית > פטור מקצבה מזכה ומשיכת פיצויים פטורים כיום למי שהגיע לגיל פרישה ובעבר פרש ממקום עבודה אחר וקיבל פיצויים פטורים
פטור מקצבה מזכה ומשיכת פיצויים פטורים כיום למי שהגיע לגיל פרישה ובעבר פרש ממקום עבודה אחר וקיבל פיצויים פטורים
תקציר
תשומת לב הקורא מופנית לכך כי כיום – לאחר תיקון 190 לפקודה - הבדיקה לעניין 32 השנים שקדמו לתחילת קבלת הקצבה, אם התקבלו בגינן מענקים פטורים, שונה מהותית מהבדיקה שנערכה בעבר – טרום התיקון – לעניין 15 השנים שקדמו לתחילת קבלת הקצבה. זאת בעיקר בנקודות שלהלן:
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית