אישור
דף הבית > חשבפדיה > רצף זכויות פיצויים
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

רצף זכויות פיצויים - משמעותו היא השארת כספי הפיצויים שהצטברו בקרן פנסיה או חברת ביטוח או קופ"ג אישית לפיצויים, ודחיית ההתחשבות אצל פקיד השומה למועד מאוחר יותר.
החלת רצף זכויות פיצויים מותנה באישור פקיד השומה ובתנאי שנמצא מעסיק חדש תוך שנה, אשר יסכים להפקיד לקופת הגמל הפרשות בגין פיצויים.
בשיטה זו ניתן לחבר מספר תקופות עבודה אצל מספר מעבידים והתחשבנות המס תידחה למועד סיום העבודה אצל המעסיק הבא או המעסיק האחרון או בעת הפרישה גמלאות. הרווחים על כספי הפיצויים פטורים ממס רווח הון.
דחיית התחשבנות עם מס הכנסה במסגרת רצף זכויות פיצויים עשויה להביא לקיטון ניכר בתשלומי המס על הכספים שנצברו וייצבו בעתיד, ע"י שחיקה של מרכיב המס לאורך זמן.
ניתן להתחרט מרצף פיצויים במהלך השנה הראשונה לאחר עזיבת מקום עבודתך האחרון, בתנאי שנמצא מעסיק חדש, ואף במהלך השנתיים הראשונות לאחר עזיבת מקום עבודתך.
תנאי הכרחי לביצוע רצף זכויות פיצויים הוא שסכום הפיצויים והמענקים החסרים יופקדו בקופת גמל אישית , במעמד שכיר, ולא ניתן למשוך מהקופות את חלקי הפיצויים הפטורים ממס.
החל משנת 2008 קיימת תקרת הפקדה לרצף פיצויים בגובה: 100% החבות לפיצויים + 4 פעמים שכר ממוצע במשק כפול שנות הוותק. היתרה תחויב עפ"י המס השולי.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד