אישור
דף הבית > חשבפדיה > סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה
חשבפדיה
פוליסות חיסכון 24/05/2017
קרנות פנסיה ב... 24/05/2017
קופת גמל להשקעה 24/05/2017
תכנית חיסכון ... 24/05/2017
פנסיית חובה 23/05/2017
קרן פנסיה צוברת 23/05/2017
פנסיה לעצמאים 23/05/2017
זכאות עובד לפ... 23/05/2017
השלמת חוב ותק... 22/05/2017
צווי הרחבה לה... 16/05/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

סעיף 45א' לפקודת מס הכנסה מקנה זיכוי ממס עבור תשלומים לביטוח חיים ולקצבת שאירים.
זיכוי - פירושו הקטנת סכום המס שישלם העובד למס הכנסה. אין קשר בין הזיכוי למדרגות המס שהעובד משלם למס הכנסה.
סעיף 45 א מתחלק למספר תתי סעיפים, ביניהם:
סעיף 45א(א) - קובע שהזיכוי ממס יהיה בשיעור 25% מן התשלומים ששילם לביטוח חיים עבורו, עבורו, עבור בן/ בת הזוג, התנאי לקבלת הזיכוי הוא היות המבוטח תושב ישראל.

סעיף 45א(ב) קובע שהזיכוי ממס יהיה בשיעור של 35% מן התשלומים ששילמו לקופת-גמל לקצבה במסגרת פנסיה מקיפה, עבורו עבור בן/ בת הזוג, התנאי לקבלת הזיכוי הוא היות המבוטח תושב ישראל. "פנסיה מקיפה" לעניין זה, היא תוכנית פנסיה הכוללת גם תשלומי פנסיה בגיל הפרישה, כיסוי בשל נכות וכיסוי לפנסיית שאירים.
עמית שהוא גם עמית מוטב יקבל זיכוי ממס גם בשל סכומים שהפריש עבור ילדו שמעל גיל 18.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד