אישור
דף הבית > חשבפדיה > ביטוח מנהלים מסוג "עדיף"
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

פוליסת עדיף - היא פוליסה לכל החיים (גיל 95)
ניתן להגדיל את השכר ללא צורך לפתוח פוליסה נוספת
קיימת גמישות בחלוקת הפרמיה בין מרכיב החיסכון למרכיב הריסק
הפרמיה יכולה להיות צמודת שכר או צמודת מדד.
עד 1.12.1990 פוליסות העדיף היו צמודות מדד בתוספת ריבית, בשל הבטחת האג"ח המיועד שהנפיק האוצר, לכן ניתן היה לחשב מראש את צבירת החיסכון העתידי.
משנת 1991, הפוליסות עדיף שווקו כמשתתפות בתיק ההשקעות והתשואה אינה מובטחת. הנחת העבודה של חברות הביטוח הייתה שתושג תשואה ריאלית של 3% לשנה
קיימות 2 תכניות לביטוח "עדיף":
- מסלול קיצבה - מוכר ע"י מס הכנסה כקופת גמל לקצבה
- מסלול הוני - מוכר ע"י מס הכנסה כקופת גמל לפיצויים ולתגמולים ולא כקופת גמל לקצבה. לכן הכספים הצבורים בה, מוחזרים בסכום חד פעמי.
- . הפוליסה החלה להיות משווקת בשנת 2000, עקב חוק ההסדרים של 31.12.1999,
- התוכנית בנויה על בסיס חלוקה בין חיסכון לריסק ביחס 80/20
פוליסות מנהלים מסוג "עדיף" מסלול קצבה, ששווקו עד 5.2001:
- מסלול יסודי - הפרמיה החודשית מתחלקת 72% לחיסכון ו-28% לריסק. ניתן להגדיל את ההקצאה לחיסכון מעבר ל-72%.
- מסלול "סכום ביטוח קבוע" - המבוטח קובע את סכום הביטוח, צמוד לממד ויתרת הפרמיה מופנית לחיסכון
- מסלול "סכום ביטוח לפי מספר משכורות" - מסלול זהה לסכום ביטוח קבוע
- בפוליסות מסוג "עדיף" היו שונים בין ערכי פדיון בעזיבת עבודה לבין ערכי פדיון שלא בעזיבת עבודה.
- ערכי הפדיון השתנו בהתאם לוותק הפוליסה.
תשלום הגמלא בגיל פרישה, היו מסלולים שונים לגמלאות בגיל הפרישה:
- הבטחת 120 גמלאות - ברירת מחדש
- הבטחת 60 גמלאות - ובמקרה מות המבוטח לפני ששולמו לו 60 גמלאות, יימשיכו תשלומי הגמלאות למוטבים
- הבטחת גמלא למבוטח בלבד- ובמקרה מותו תם זרם הגמלאות
- הבטחת סכום חד פעמי - תשלום גמלא לאורל כל חיי המבוטח ובמקרה מותו ישולם למוטבים סכום חד פעמי של 25 גמלאות
- הבטחת גמלא לשאירים - תשלום גמלא למבוטח כל עוד הוא בחיים, ובמקרה מותו יקבלו השאירים, בן/בת הזוג, גמלא לאורך כל חייהם
פוליסות "עדיף" קצבה - שתחילתן מ- 1.6.2001
- המסלול היסודי השתנה וחלוקת הפרמיה בין החיסכון לריסק היא 80/20
- תעריפי הריסק הוזלו ונוספו 4 תעריפי ריסק שונים: גבר / אישה, מעשן / לא מעשן
- מקדם הקצבה בפוליסות אילו רשומים בתאי הפוליסה, אך אינם מובטחים ועתידים להשתנות בהתאם להתארכות תוחלת החיים ובהתאם למקדם הפחתה. בתנאים הכלליים של הפוליסה נרשם מהו המקדם היום ומה יהיה שיעור ההפחתה לכל שנה עד גיל הפרישה.
- בפוליסות החדשות שהופקו החל מ- 1.6.2001, קיימים 2 מסלולי קצבה
- מסלול יסודי - הבטחת 240 גמלאות, ובמקרה מות המבוטח המוטבים יקבלו עד תום 240 גמלאות
- מסלול שאירים - במקרה מות המבוטח - יקבלו השאירים קיצבה כל עוד הם בחיים
1.6. פוליסות מסוג "עדיף" נסגרו בתאריך 1.1.2004

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד