אישור
דף הבית > חשבפדיה > קרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

הצטרפות בעלי שליטה לקרן השתלמות התאפשרה רק ממשנת 1996, עם תיקון 108 לפקודה. לפני מועד זה סעיף 32(9) לפקודה לא אפשר לחברת מעטים לתבוע בניכוי סכומים ששילמה לקרן השתלמות בעבור חבר בעל שליטה.
לאחר תיקון 190, הוכנסו שינויים בהפקדות לקרן השתלמות בגין בעל שליטה ומגדיל משמעותית את סכומי ההפקדה לטובת בעל השליטה, ומוכרים לחברה כהוצאה.
שיעורי הפקדות לצורך הטבות מס
- עמית שכיר בעל שליטה רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 2.5% מהמשכורת הקובעת ולא יותר מ- 15,712 ₪. הפקדת העובד חייבת להיות שליש מהפקדת המעסיק.
- עמית בעל שליטה אינו מקבל הטבות מס כלשהן בגין ההפקדה לקרן השתלמות, אולם הפקדות המעסיק (עד תקרת המשכורת הקובעת) אינה נחשבת להכנסה בידי העובד.
- המעסיק - רשאי להפקיד 7.5% מהמשכורת הקובעת.
-
הטבות מס בגין ההפקדות לקרן השתלמות
- עמית בעל שליטה אינו מקבל הטבות מס כלשהן בגין ההפקדה לקרן השתלמות, אולם הפקדות המעסיק (עד תקרת המשכורת הקובעת) אינה נחשבת להכנסה בידי העובד.
- הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות ניתנות למעסיק, הניכוי המקסימלי המותר תעסיק אינו עולה על 4.5% מתקרת המשכורת הקובעת.
- המעסיק רשאי עפ"י התיקון להפקיד 7.5% , אך בגין ההפקדה העודפת של 3% החברה תחוייב במס חברות.
- החלק העודף המופקד בקרן ההשתלמות, לא ייחשב כהכנסה חייבת בידי בעל השליטה.
- המס היחיד שחל על כספי קרן ההשתלמות, הוא מס רווח הון המוטל על רווחים ריאליים בגין הפקדות מעל התקרה המוטבת. גובה המס נכון לשנת 2014, עומד על 25%.

בעל שליטה עם הכנסה מעורבת, הכנסה משכר והכנסה מעסק
בעל שליטה שיש לו הכנסה מעבודה וגם מעסק, יפקיד קודם את החלק המותר כשכיר (לא יותר מתקרת ההפקדה המוטבת, 15,712 ₪ לחודש ואם נשאר עודף, יפקיד אותו בקרן השתלמות במעמד עצמאי.
סה"כ ההפקדות לא יעלו על תקרת המשכורת הקובעת.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד