סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ח הצג הכל
חברה מנהלת - כל עיסוקה הוא ניהול קופות גמל
חברת ביטוח הינה חברה שתפקידה לעסוק כמבטח בכל התחומים בישראל. חברת הביטוח חייבת לקבל רישיון מטעם המונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. חברות הביטוח מאוגדות בשני איגודים: 1. איגוד חברות הביטוח 2. התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ. חברות הביטוח מבטחות את הלקוחות באמצעות סוכני ביטוח או באופן ישיר ללא תיווכם של הסוכנים.ברה שקיבלה רישיון מרשות הפיקוח על הביטוח לעסוק כמבטח בישראל.
חובת גילוי נאות הוא חובתו של אדם או ארגון לגלות עובדות מהותיות שיש בהן כדי להשפיע על תוצאה של פעולה הנוגעת לצד שלישי. השימוש המקורי והנרחב בגילוי נאות נעשה במיוחד בתחומי הכלכלה.
חובה של אדם או של חברה להפקיד לקופת גמל מכוח החוק או מכוח הסכם קיבוצי או אחר
הסכם בין מבטח לבין מבוטח לפיו מתחייב המבטח, תמורת דמי ביטוח לשלם תגמולי ביטוח , בקרות מקרה הביטוח, לבעל הפוליסה או למוטב.
הודעה .
חוזר המסדיר את תהליכי העברת המידע והכספים בין הגורמים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני.
חופשה ללא תשלום היא מצב בו העובד מפסיק לעבוד והפסיק לקבל שכר לתקופה מסוימת, מבלי לנתק את יחסי עובד / מעסיק.
חופשה בת 14 שבועות, שלה זכאית עובדת שילדה או אימצה ילד שגילו עד 10 שנים.עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים.במהלך חופשת לידה, נאסר על המעסיק להעסיק את העובדת (על-פי חוק עבודת נשים) והוא פטור מלשלם לה שכר.עובדת שעומדת בתנאי הזכאות של המוסד לביטוח לאומי, זכאית לתשלום דמי לידה עבור תקופת חופשת הלידה.עובדת רשאית להתחיל את חופשת הלידה שלה החל משבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער, ולהשלים את השאר לאחר הלידה.עבור תקופת חופשת הלידה, נצברות לעובדת זכויות סוציאליות כגון ימי מחלה, הבראה וכו` (למעט חופשה שנתית הנצברת על בסיס ימי עבודה בלבד).כמו כן נצבר לה ותק וכל הזכויות הנגזרות ממנו (כגון פיצויי פיטורין).
אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי" (סעיף 1 לחוק דמי מחלה). שמירת הריון אינה נחשבת למחלה על פי חוק זה, אם כי היא נחשבת לכזו על פי הסכמי עבודה אחדים. בזמן מחלה זכאי העובד לדמי מחלה, בהתאם לכללים המנויים לעניין זה בהסכם העבודה או בחוק דמי מחלה.
חוק הביטוח הלאומי הינו חוק סוציאלי, המגדיר את החובות והזכויות של כל אזרחי המדינה בתחום הסוציאלי.
חוק גיל הפרישה בא לקבוע כללים אחידים לעניין גיל הפרישה מעבודה, כולל גיל פרישה חובה ופרישה מוקדמת. בחוק מתוקנים הסדרי פרישה למגזרים שונים, כגון שירות המדינה ועוד.
חוק המפרט את הזכויות והחובות של הגמלאים בעת פרישתם מהעבודה
חוק הגנת השכר משנת 1958 מסדיר את תשלום השכר לעובדים שכירים במשק וקובע בין השאר את דרך התשלום לעובד, מועד אחרון לתשלום שכר, הלנת שכר, קצבאות, ניכויים ועוד.
חוק ההסדרים הוא כינוי לחוק שיוזמת הממשלה , עוסק במגוון רחב של נושאים שהממשלה מעוניינת לקדם באמצעות תיקוני חקיקה נרחבים, חלקם כדי להקטין את ההוצאה התקציבית, או לקדם רפורמות במשק. הדיונים בחוק ההסדרים נערכים בדרך כלל במקביל לדיונים בתקציב המדינה.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, ניתנה לראשונה הגדרה לעיסוק הייעוץ פנסיוני. "ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו. עניין הזיקה, הוא אשר מבדיל את היועץ הפנסיוני מסוכן ביטוח פנסיוני או ממשווק פנסיוני.
חוק חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם בקרות מקרה הביטוח תגמולים למוטב.
חוק פיצויי פיטורים קובע כי המעסיק חייב לשלם פיצוי לעובד שפוטר, כפיצוי על אבדן מקור הכנסתו ולעתים הם חלק ממענק פרישה הניתן לרגל הפסקת העבודה.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
חוק המגדיר את גבול התחתון הנקבע לשכר עליו רשאים מעביד ועובד להסכים בחוזה עבודה וכן מגדיר את הזכויות והחובות של העובדים בשכר זה.
החיסכון הפנסיוני מהווה צבירת הכספים שאנו מפרישים במהלך שנות העבודה, אשר ישמשו אותנו בשנים שלאחר הפרישה מעבודה. כספים אלו ישרתו אותנו לאורך כל תקופת הגמלאות, ויאפשרו לנו לשמור על רמת החיים שאליה הורגלנו לפני הפרישה. ההחלטה לגבי החיסכון הפנסיוני היא משמעותית להבטחת מקור הכנסה מספק, שיאפשר להזדקן בכבוד ללא תלות כלכלית בזולת.
סך כספי החיסכון שנצברו בפוליסה, כולל כספי פיצויים ותגמולים אם הפוליסה היא מסוג מנהלים או קרן פנסיה או כספי חיסכון בפוליסות פרט.
לצורך בירור המצב הבריאותי, המבוטח הפוטנציאלי מחויב למלא הצהרת בריאות, במורכבת ממגוון שאלות לעניין מצבו הרפואי. במקרים אחרים חברות הביטוח דורשת גם ביצוע בדיקות רפואיות ברמות שונות. הבדיקות נערכות על חשבון החברה ותוצאות הבדיקות קובעות אם המבוטח יכנס לביטוח בתנאים רגילים או תנאים מיוחדים.
סגור חלון
השתלמות מע"מ - אוגוסט
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית