סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות נ הצג הכל
נוסחת השילוב כפי שהיא מופיעה בפקודת מס הכנסה בסעיף 9א(ג)1 בודקת את אחוז הפטור שיש להעניק בקצבה כתוצאה מקבלת מענקי פרישה פטורים. הפטור המלא שניתן הוא 35%, נוסחת השילוב בודקת באם להעניק את הפטור  במלואו, לפגוע בחלקו או לפגוע בכולו..
הניוד החיסכון הפנסיוני מאפשר לחוסך להעביר את כספי החיסכון שצבר באפיק חיסכון אחד כדוגמת ביטוח מנהלים, לאפיק חיסכון אחר כדוגמת קרן פנסיה, וזאת ללא עלות כלל. כלומר – ללא תשלום של עמלה או של קנסות. כמו כן, במסגרת הניוד ניתן לפצל את כספי החיסכון הפנסיוני בין מספר גופים מנהלים או בין מספר אפיקי חיסכון פנסיוניים. יש לשים לב כי העברת כספים כאמור אינה רלוונטית לגבי קרנות פנסיה וותיקות או לגבי פנסיה תקציבית.
סכום שמופחת, בתחילת חישוב מס הכנסה, מהכנסת העבודה של העובד, כך שחישוב המס מבוצע על הסכום הנותר מהשכר החייב לאחר שהופחתו ממנו הניכויים. פעולה של העובד להגדלת הניכויים להם הוא זכאי מביאה להקטנת המס שבו הוא חייב. השפעתו של הניכוי גדלה ככל שגדל אחוז המס השולי החל על העובד. ניכויים עיקריים: חיסכון בקופת גמל לעצמאיים (סעיף 47 לפקודת מס הכנסה). למרבית הניכויים קבועה תקרה, כלומר סכום המרבי לכל ניכוי.
לעובד נכה מוקנות זכויות שונות בהתאם לדרגת הנכות, לסיבת הנכות ולסוג הביטוח הפנסיוני: גמלת נכות מעבודה, במסגרת ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי; קצבת נכות, במסגרת ענף ביטוח נכות של המוסד לביטוח לאומי; שיקום מקצועי, במסגרת שני הענפים הנ"ל; פנסיית נכות, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה, כאשר הנכות נגרמת במהלך החברות בקרן הפנסיה; תגמולים או קצבה מחברת ביטוח, במסגרת פוליסה לביטוח חיים; הקלות במס הכנסה.
המושג נכות מוגדר בחוק הביטוח הלאומי כמגבלה בתפקוד גופני או נפשי הנובעת ממום מולד, או מפגיעה פיזית או נפשית, עקב מחלה או תאונה וכדומה. נכות יכולה להתבטא כאי-יכולת, תפקוד חלקי או חוסר תפקוד מוחלט של חלק בגוף. רמת הנכות משתנה ומתפרסת על פני טווח רחב של מגבלות, קלות או חמורות.
ביטוח נכות מוחלטת ותמידית: נכות לצמיתות בשיעור של 75% או יותר לצמיתות, שנגרמה לאדם עקב מחלה או תאונה, ללא קשר למקצוע או עיסוק המבוטח לפני הפיכתו לנכה מוחלט. אחוזי הנכות נקבעים עפ"י קריטריונים של הביטוח הלאומי ועפ"י החלטת ועדה רפואית. ביטוח הנכות מפצה בסכום חד פעמי, והוא בא בדרך כלל כהרחבה לביטוח חיים. עם תשלום ההרחבה, הפוליסה מתבטלת במקרה שסכום הביטוח למקרה מוות זהה לסכום הביטוח של הנכות המוחלטת.
נכות מתאונה הינו כיסוי ביטוחי למקרה של פגיעה מתאומה הגורמת לנכות מלאה או חלקית. תאונה וגדרת בפוליסה כמקרה חבלה או פגיעה גופנית שנגרמה ע"י גורם חיצוני. סכום הביטוח משולם כסכום חד פעמי, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו והפוליסה נשארת בתוקף למעט כיסוי זה.
סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת, בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה.
נספח הוני הינו תוספת לפוליסה לקצבה הקיימת מסוג "עדיף". לאחר הוספת נספח ההון, ניתן לייעד חלק מההפרשות לפוליסה לנספח ההוני והכספים אשר יצטברו בגין חלק זה ישולמו בתום התקופה כסכום הוני ואילו שאר כספי החיסכון בפוליסה המקורית ישולמו כקצבה .נספח הון מאפשר ייעוד כספים חדשים בפוליסות קצבה למטרת הון, עד גובה התקרה המזכה, תוך שמירת התנאים הבסיסיים של פוליסת הקצבה. הוספת נספח הון לפוליסות בוצע במסגרת סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה, שחוקק עקב חוק ההסדרים משנת 2000. חוק ההסדרים לשנת 2000, קבע הוראות מס חדשות ביחס לתוכניות מסוג קצבה שנפתחו בעבר וחייב את המבוטחים בתשלום מס על משיכת כספי ביטוח מנהלים מסוג קצבה לפני גיל 65. חוק ההסדרים קבע בין היתר כי כספים אשר יופקדו בקופת גמל לקצבה יימשכו אך ורק כקצבה ואילו משיכה הונית תחויב במס. חברות הביטוח בקשו להוסיף נספח ההון מאחר שמבוטחים רבים בקשו לפתוח פוליסות הוניות חדשות מסוג "עדיף" ולהקטין או להפסיק את ההפקדות השוטפות לפוליסות מסוג קצבה. הוספת נספח ההון אפשרה למבוטח לשנות את התמהיל העתידי של חיסכון לקצבה וחיסכון להון בפוליסה קיימת.
נציבות מס הכנסה היא גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית המיסים. הנציבות מאגדת בתוכה את האגפים לגביית מיסים, אגף מס הכנסה ומקרקעין, אגף המכס ומע"מ.
יחידה ממשלתית שבראשה עומד נציב שירות המדינה והיא עוסקת בניהול העסקתם של עובדי המדינה. בין תפקידי הנציבות: ניהול התקנים של משרדי הממשלה. מינוי עובדים. קביעת מסלול קידום לכל עיסוק בשירות המדינה. פעולות רווחה תעסוקתית לעובדי המדינה. פרסום מרכזי של נציבות שירות המדינה הוא התקשי"ר - תקנון שירות המדינה.
סגור חלון
השתלמות מע"מ - אוגוסט
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית