מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 901 - 07/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 901 07/05/2023
מאמרי מומחים
אישה פרשה מעבודה וטרם משכה פיצויים, מה יהיה המס על הפיצויים במקרה של מוות? placeholder
כאשר בוחנים את השילוב של משיכת פיצויים ופטירה יש לבחון את מועד הפטירה.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 לשער 5 "ניהול נכסי השקעה" (פרסום מגבלת עלות ניהול חיצוני במסגרת הצהרה מראש של משקיע מוסדי על מדיניות ההשקעה שלו...
ביום 16 באוגוסט 2022, אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008. במסגרת תיקון זה נקבעו בתקנה 2א(ו) לתקנות הוראות לעניין פרסום מגבלת עמלת ניהול חיצוני באתר האינטרנט של המשקיע המוסדי. לאור האמור מתוקנות הוראות ההצהרה מראש של משקיע מוסדי על מדיניות ההשקעה הצפויה שלו. בנוסף, ביום 28 בספטמבר 2022 פורסמו הוראות חוזר...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
אושרה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: לא אפשרה זיכוי מס בגין הפקדה לקופת גמל - פס"ד נוימן placeholder
המחוזי קבע כי רשות המסים גבתה מס שלא כדין בכך שכתנאי לקבלת זיכוי נוסף ממס בידי עמית שכיר, דרשה הפקדה עצמאית בקופת גמל בגין הכנסתו הלא מבוטחת. פרשנותה של הרשות אינה מעוגנת בלשון החוק, שלפיה הנישום ייהנה מהטבת המס אך ורק אם יבצע פעולה שלא בא זכרה בהוראות הדין.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder חובת דיווח בטופס 161 בהיבט דיני מס הכנסה וחובת השלמה של המעסיק לעובדו בגין פיצויים
מבחינת דיני המס - המעסיק חייב למלא בטופס 161 את "סכום הפיצויים למס" המופיע באישור שמתקבל מהקופה הפנסיונית. סכום זה כולל כמובן גם את הרווחים שנצברו. יש לשים לב כי בחלק מהאישורים מחברות ביטוח מופיעים שני ערכי פדיון פיצויים: ערך פדיון למס וערך פדיון לעובד. בטופס 161 חובה לציין תמיד את ערך הפדיון למס.
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל עתיד 7.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל עתיד