מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ס הצג הכל
סוכן ביטוח פנסיוני הינו אדם שכיר או עצמאי ועוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו. הסוכן איננו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה לטובת כל יצרן או מוצר שיבחר.
אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לענין תיווך בעסקי הביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בעניניהם מול חברת הביטוח.
סיום יחסי עובד מעביד – הינו הפסקת העבודה של העובד אצל המעסיק מסיבות שונות, כגון: התפטרות העובד, פיטורי העובד ע"י המעסיק, תום חוזה העבודה, פרישה לפנסיה, פשיטת רגל של המעסיק, פירוק התאגיד, מות העובד או המעסיק ועוד. סיום יחסי עובד מעביד מחייב מסירת הודעה מוקדמת מכל צד, אם הסיבה לסיום היחסים איננה מוות.
הסכום הרשום בפוליסה אותו תשלם חברת הביטוח למוטבים הרשומים, ומטרתו לשמור על רמת חיים נאותה של בני המשפחה, במקרה מות ,חו"ח, של המבוטח.
קבלת סכום הוני שמתקבל להבדיל מקבלת קצבאות.
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד לקבל פיצויים לאחר סיום עבודתו, גם אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים, כגון התפטרות. אולם, במקרה של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד, הסעיף אינו תקף. הסעיף פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה
הסעיף קובע שהמעסיק אינו רשאי לקבל בחזרה כספי פיצויים שהופקדו לעובד בקופות לקצבה במהלך תקופת עבודתו גם כאשר העובד מתפטר מרצונו, אלה אם נקבעו תנאים ברורים בהסכם קיבוצי, או כל הסכם אחר שאושר על ידי העובד והמעביד.
סעיף 45א' קובע כי יחיד יקבל זיכוי במס בגובה 25% מו התשלומים שהוא משלם לרכישת כיסוי ביטוחי מפני סיכון למקרה מוות במסגרת ביטוח חיים בחברת ביטוח, כיסוי עבורו, או עבור בן-זוגו או ילדו או הורהו. היחיד צריך להיות תושב ישראל. הזיכוי ממס מוגבל בתקרה.
סעיף 47 לפקודה, בגין הפקדה לקופת גמל עצמאית, מהווה הטבת מס בדרך של "ניכוי", אשר מפחית את סכום הברוטו למס ההכנסה, וכתוצאה מכך קטן סכום המס בהתאם לשיעור המס השולי של העובד.

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!