דף הבית > תנאי שימוש
תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "כל עתיד.נט" (להלן: "האתר") מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ - (להלן: "חשבים").

לתשומת לבך! השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן. כמו כן, השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

זכות השימוש וזכות הגישה לאתר

השימוש באתר מוגבל למנויים בתשלום בלבד (להלן – "המנוי" וגם "המשתמש"), ורק למנוי ו/או משתמש שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מחשבים.
סיסמת הכניסה הינה אישית והמנוי אינו רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של חשבים.
המנוי אינו רשאי להרשות שימוש באתר ובמידע שהופק ממנו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הסכמה מפורשת בכתב מחשבים.
המנוי אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע באתר ואינו רשאי להפיצו בתפוצה רחבה ובפרט גורמים אשר אינם נמנים על עובדיו.
דמי המנוי המשולמים לחשבים מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאתר ולעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי כל זכות נוספת באתר ובמידע המופיע בו.

למען הסר ספק, מובהר כי הרשאות למשתמשים נוספים באתר, אשר נרכשו ע"י בעל המנוי, הינם לשימוש פנימי של החברה/ משרד/ עסק מטעמה/ו נרכש המנוי, ולא ניתן להעבירן לשימוש של חברה/ משרד/ עסק אחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

מנוי התנסות

משתמש שנרשם לאתר בדרך של "מנוי התנסות", מקבל אפשרות להשתמש באתר לתקופה מוגבלת ללא תשלום. המשתמש מקבל עליו את תנאי השימוש באתר.
המשתמש מסכים כי הדיוורים שיקבל בתקופת היותו "מנוי התנסות" יימשכו גם לאחר תום תקופת ההתנסות, והוא יוכל בכל רגע נתון להסיר את פרטיו מרשימת הדוורים.

זכויות יוצרים

האתר והמידע המפורט בו, לרבות עיצוב האתר, הינם בבעלות חשבים והם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.
למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן באתר, ולא לשימוש מסחרי והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין.

אחריות

המידע באתר מופיע כמות שהוא, ללא התחייבות מצד חשבים. האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ משפטי או פנסיוני ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.
בחשבים נעשה מאמץ לצמצם את מספר הטעויות ו/או השגיאות עד למינימום אך טרם נוצר מאגר אשר הינו נקי משגיאות ומשיבושים וחשבים איננה מתחייבת כי לא יהיו שגיאות ושיבושים.
חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד.
הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או על התכנים המופיעים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון בפסקי דין, חיקוקים שונים וכל פרסום אחר באתר אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים. במידה וקיימת סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים רשמיים, הפרסום הרשמי הוא הקובע.
חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו כולל תוכן התשובות הניתנות באמצעות מערכת "און-ליין" כפי שמפורט בהמשך. כמו כן, חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מאי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא. בנוסף, חשבים אינה אחראית לכל נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באתר.
חשבים לא תישא בכל אחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השימוש בו עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.
התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, וחשבים לא תישא באחריות בגין האמור בהם.
חשבים שומרת על זכותה לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתה המוחלט במידע המופיע באתר או בעיצובו ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.

בכל מקרה שהוא מוגבלת אחריותה של חשבים, בגין שימוש במאגר ו/או באתר בתקופת המנוי, לסכום אשר שילם המנוי בפועל כדמי מנוי ואין לחשבים כל אחריות לנזקים תוצאתיים במידה המרבית המותרת על פי דין. מובהר כי גם הודעה לחשבים כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות חשבים מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור המוצר.

פניות טלפוניות / הפניית שאלות –באמצעות אתר און ליין / פקס

במסגרת השירותים המסופקים למנויי האתר קיימת אפשרות להפניית שאלות לחשבים באמצעות אתר און-ליין ו/או באמצעות פניות טלפוניות ו/או פניות בפקס.
השאלות יהיו לגבי נושאים שלא נמצא עליהם מענה באתר בלבד.

משך זמן התשובה לשאלות עשוי להתארך לכדי מספר שבועות או יותר והכל בכפוף למורכבות השאלה והיכולת לענות עליה ומבלי שתהא למשתמש כל טענה בעניין.

למען הסר ספק מובהר כי התשובות לשאלות אינן מהוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, וכן אינן מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. הסתמכות על התשובות לשאלות הינה באחריות המשתמש בלבד.
חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע מהסתמכות על התשובות לשאלות ו/או על כל מידע אחר שנמסר במסגרת התשובות ובפרט תוכן התשובות הניתנות באמצעות מערכת "און-ליין", הכפופות גם לאפשרות טעות ו/או פגם הנובע מסיבה כלשהיא שאינן בשליטת חשבים.

הצהרת פרטיות

חשבים מחויבת לשמירה ולהגנה על המידע שיימסר על ידי המנוי בעד השימוש באתר בכפוף לאמור להלן.
לצורך רישום באתר יספק המשתמש לחשבים מידע אישי כגון: שם, כתובת ודואר אלקטרוני. כמו כן, במהלך השימוש באתר ישמר מידע הנוגע לתדירות הפניות לאתר, סוג הפניות לאתר ומידע טכני נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תוכנה וגרסת דפדפן.
המידע האישי שיסופק על ידי המנוי מהווה בסיס להצטרפות המנוי לרשימת הלקוחות ומאפשר לחשבים לספק את השירותים במסגרת האתר כולל עדכונים ושינויים שיוכנסו בו. מסירת הפרטים האמורים מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דברי דואר מחשבים, כולל, בין היתר בדואר אלקטרוני.
בנוסף, הפרטים האמורים ישמשו את חשבים למשלוח חומר מקצועי, עדכונים, הודעות רלוונטיות, ומידע נוסף העשוי לעניין את המשתמש.
חשבים אינה רשאית למסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים


הבהרה

כל התחייבויותיה של חשבים כאמור לעיל בהסכם זה יחולו על חשבים, בתקופת המנוי בלבד.

משתמש ו/או מנוי העושה שימוש באתר ו/או במאגר, שלא בתקופת המנוי, עושה כן על אחריותו הבלעדית וחשבים לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם, ככל שנגרם, למשתמש ו/או על ידי המשתמש בגין שימוש בלתי מורשה, שלא בתקופת המנוי.

חשבים שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותי האתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית