מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות א הצג הכל
אגרות חוב בלתי סחירות המונפקות על ידי מדינת ישראל באמצעות בנק ישראל בריבית מובטחת עבור הגופים המוסדיים - קרנות הפנסיה ופוליסות מבטיחות תשואה שהופקו עד לשנת 1991.
אגף במשרד האוצר אשר מטפל בשוק ההון ביטוח וחיסכון. כלל הבנקים, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, רישוי סוכנים ויועצים,המסלקה הפנסיונית, חינוך פיננסי, פניות הציבור כפופים לאגף זה
אובדן כושר עבודה הינו כיסוי שבא להגן על המבוטח מפני מקרה שהמבוטח יאבד את כושר עבודתו בשיעור של 75% ומעלה, כתוצאה ממחלה או תאונה ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, המתאים להשכלתו, והכשרתו בטרם האירוע. תשלום הפיצוי מותנה בתקופת המתנה של 3 חודשים, אך ישנם פוליסות המקצרות את תקופת ההמתנה לחודש אחד בלבד. במקרה זה ישולם למבוטח פיצוי בגין החודשים השני והשלישי אך ורק לאחר עבור 90 ימי המתנה. הכיסוי המקוצר כפוף לפרמיה גבוהה יותר.
האיזון האקטוארי הינו איזון בין הנכסים לבין ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים על ההתחייבויות, נוצר עודף אקטוארי. כאשר ההתחייבויות עולות על המכסים, נוצר גרעון אקטוארי. האיזון האקטוארי בא להשוות בין גודל הנכסים לגודל ההתחייבויות.
איחוד קופות גמל והשתלמות הינו תהליך של מיזוג קופות בהתאם להוראות משרד האוצר ובעקבות תיקוני חקיקה בחוק הפיקוח על שירותם פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (תיקון 4). התיקון קובע כי כל גוף מנהל יוכל להחזיק קופה אחת בלבד מכל סוג בכל בנק מתפעל. בכל קופה יתכנו מספר מסלולים בעלי מדיניות השקעה שונה.
אירוע המזכה הינו אירוע שקרה למבוטח / עמית ובעקבותיו זכאי המבוטח / העמית לקבל תשלומים שונים מחברת הביטוח או מקרן הפנסיה. למשל: בהגיעו לגיל פרישה , זהו אירוע מזכה ובעקבותיו זכאי לקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה או מחברת הביטוח. אירוע מזכה אחר הוא מצב של נכות אליו נקלע המבוטח / העמית. במקרה זה יקבל מקרן הפנסיה או חברת הביטוח, פנסיית נכות / פיצוי אובדן כושר עבודה. במקרה של אירוע מוות המבוטח / העמית, השאירים יהיו זכאי לפנסיית שאירים או סכום הביטוח למקרה מוות מחברת הביטוח.
אירוע מס הוא פעולה שבעקבותיה חל חיוב במס או פטור ממס. אם מכירת נכס, או פעולה מסוימת אינה נושא לחיוב במס, הרי שאינה אירוע מס.
חיפוש כספים שנשכחו בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל או בחברות ביטוח, כדי להשיב את הסכומים לבעליהם.
התקופה ממועד תחילת הפוליסה שהוגדרה בפוליסה, שבמהלכה מקרה ביטוח אינו מכוסה בפוליסה
אחד מבני הזוג שבן זוגו נפטר
אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים
אקטואר - אדם העוסק באקטואריה - המדע המשתמש בטכניקות חשבוניות , סטטיסטיות וכלכליות, לפתרון בעיות כלכליות שבהן משולבים מצבים של אי ודאות. המקצוע מכיר היום בשלושה סוגים של אקטוארים, בהתאם להתמחותם העיקרית: 1. אקטואר של ביטוח חיים, פנסיה ובריאות, המתמחה בעיקר בבעיות הקשורות לתמותה, נכות וסיכוני חיים אחרים. 2. אקטואר של ביטוח כללי, המתמחה בעיקר בבעיות הקשורות לביטוחי רכוש, חבויות וניהול סיכונים פיזיים. 3. אקטואר פיננסי, המתמחה בעיקר בבעיות הכרוכות בתנאי השקעה עתידיים בעידן של אי ודאות. אקטוארים המועסקים בחברות ביטוח אחראים, בין השאר, לחישוב תעריפי הביטוח ולקביעת עתודות הביטוח. בקרנות הפנסיה עוסקים אקטוארים בתכנון תנאי הפנסיה, קביעת עלותה ובהכנת המאזנים האקטואריים. בבנקים ובחברות פיננסיות אחרות מועסקים אקטוארים בניתוח וחיזוי מצבים כלכליים.
ארגון המאגד מעבידים לשם עיסוק בנושאים משותפים למעבידים אלה, ובפרט משא ומתן קיבוצי עם ארגוני עובדים.בישראל מאוגדים ארגוני מעבידים לפי הענף המקצועי שבו פעילים מעבידים אלה.להתאגדות שתי רמות: רמה מקומית ורמה ארצית.ארגוני המעבידים במגזר הפרטי בישראל מאוגדים במסגרת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
התאגדות של עובדים, בענף מסוים או בענפים רבים, לשם הגנה על זכויותיהם ושיפור תנאי עבודתם.זכותם של העובדים להקים ארגון עובדים ולהצטרף אליו היא חלק מחופש ההתאגדות.להגשמת מטרותיו מנהל ארגון העובדים משא-ומתן קיבוצי, לעתים תוך שימוש בנשק השביתה, ועוסק בפעילות פוליטית לקידום חקיקה המחזקת את העובדים.בנוסף לפעילות ברמה הקיבוצית, תומך ארגון העובדים גם בפרט, באמצעות מתן יעוץ בנושאי עבודה ובייצוג העובד בבית הדין לעבודה.
תקופה בת 5 חודשים מיום הפסקת העבודה , בה העמית בקרן פנסיה מבוטח בכיסוי מוות ונכות, למרות שאין הפקדות שוטפות.

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!