מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 936 - 14/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 936 14/01/2024
חוזרים
הודעה לציבור - עדכון לעמיתי סלייס גמל בע"מ placeholder
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון האריך את תקופת הפסקת מילוי התחייבויות החברה בעשרה ימים נוספים, וזאת עד ליום 15 בינואר 2024. במהלך תקופה זו לא תבצע החברה פעולות של ניוד ופדיון כספים. הקפאה זו נדרשת על מנת להעביר את פעילות החברה באופן מסודר לניהולו של המנהל המורשה ולבחינת הצעדים הראשוניים הנדרשים להשבתה לפעילות סדירה.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
placeholder מהיום ניתן להסדיר את כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה במערכת דיגיטלית
החל מה - 7.1.2024, ניתן לבצע את התהליך באופן דיגיטלי. לאחר קליטת דיווח מהמעסיק יקבל העובד מסרון או דוא"ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח מאת מעסיקו על סיום העבודה, ויתבקש להיכנס ליישום המקוון ולקבל את החלטותיו בקשר לכספי הפיצויים העומדים לרשותו. בסיום התהליך יוכל העובד להפיק את האישורים אותם הוא צריך להעביר למעסיקו ולקופות הגמל המנהלות את כספי הפיצויים דרך היישום המקוון. המעסיק יקבל במקביל את...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות - עדכון placeholder
מכוח תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה, ועל מנת להקל על משלמי הקצבאות ככלל והגמלאים בפרט, מעסיק אשר משלם משכורת שהיא קצבה על פי סעיף 2(5) לפקודה כאמור בתקנות המשכורת, יהיה רשאי לפטור את מקבלי הקצבה ממילוי טופס 101 כנדרש מידי שנה בהתאם למפורט בהמשך ההנחיה ובלבד שהמעסיק מקפיד על קיום כל התנאים המפורטים להלן.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה, התשפ"ג-2023
בהתאם לפרסום בספר החוקים 3048 של חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג - 2023, תוקנו בין היתר, סעיפים 40 ו 66- לפקודת מס הכנסה ונקבע כי, החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך placeholder
רשות המסים פרסמה את לוח הניכויים, שיעורי המס , זיכויים, ניכויים , תקרות ורשימת ישובי פיתוח לשנת המס 2024.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder רשות המסים קידמה מהלכים למיצוי זכויות מס של שארים עד גיל 21
רשות המסים פנתה בשלושת החודשים האחרונים לכ-750 יתומים עד גיל 21 והודיעה להם כי מבדיקה שנערכה בדיווחי קופות הגמל, עלה שהם קיבלו את קצבאות השארים שלהם לאחר שנוכה מהן מס, למרות שמדובר בקצבה יחידה שסכומה נמוך מהתקרה הפטורה ולכן הם זכאים להחזר המס שנוכה מקצבה זו. בנוסף, הודיעה הרשות למעסיקים ולמשלמים כי החל מינואר 2024 מקבלי קצבאות שארים, שסכומן נמוך מתקרת הקצבה המזכה והצהירו למשלמים כי מדובר בקצבת...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
טבלאות
תקרות הפקדה לקופת גמל, תקרות הפקדה לקרן השתלמות, תקרות הפקדה לפנסיה בשנת המס 2024 לעצמאים לשכירים ולבעלי שליטה placeholder
רשות המיסים פרסמה את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך. להלן מובאות תקרות ההפקדה לגמל בשנת 2024.
לטבלהלחצו כאן

כל עתיד 31.12

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!