תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ביטוח בריאות
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ביטוח בריאות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 88 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
31/01/2023 |
באתר הכנסת פורסמה טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב. בגדרה של הטיוטה נכללו הצעות לשינוי בתחומי : הכלכלה והתעשייה , פיננסיים, שכר ומיסים ועוד . יש להדגיש כי הטיוטה פורסמה באופן לא רשמי והינה ראשונית בלבד. בין עיקרי הנושאים המוצעים: תזכיר חוק לתיקון פקודת מ"ה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים לצרכי מס ולסיווג גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל • תיקון חוק צמצום השימוש במזומן, • חובת דיווח על חלפני כספים • מאבק בהלבנת הון •תיקון חוק מע"מ בתחום החשבוניות הפיקטיביות; מסלול מיסוי חדש לעוסקים פטורים • עידוד שכירות מוסדית ארוכת טווח • תיקון במיסוי השכרת דירות מגורים • תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין במיסוי התחדשות עירונית, קיצור תקופת שחלוּף דירת מגורים יחידה , שלילת החישוב הליניארי המיוחד ממי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים ומוכר דירת מגורים אשר בנה עליה, ועוד הוראות והנחיות בנושא זה.
תחום: חקיקה
עמודים:226
28/09/2022 |
תחום: חוזרים
עמודים:29
28/09/2022 |
מדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הינה להגביר שקיפות והוגנות בהליך הצירוף, ולהבטיח כי הליך הצירוף של אזרחים ותיקים לביטוח יותאם למאפייניהם הייחודיים ויהיה מקצועי מכבד ויעיל. בעקבות פניות ציבור וביקורות שנערכו ברשות במסגרתן עלו סוגיות ייחודיות הנוגעות לאזרחים ותיקים, ביו היתר, בנושאי כפל ביטוחי בהיקפים רחבים, הפקת פוליסות לא מותאמות לאוכלוסייה זו, חוסר מודעות בנוגע לזכויות וחשיפה רחבה לאמצעי לחץ והפחדה. בנוסף, בעקבות העלייה בתוחלת החיים בישראל ובעולם, ציבור האזרחים הותיקים מהווה ציבור גדול ומשמעותי יותר. נקבעו הוראות המחייבות כי הצירוף לביטוח של אזרחים ותיקים יבוצע ע"י נציגי שירות שיוכשרו לטיפול באוכלוסייה זו ובין היתר יציעו לאזרח הותיק לצרף קרוב משפחה או קרוב אחר לשיחת הצירוף. בנוסף נקבע כי הליך המכירה לאזרח ותיק יבוצע בשני שלבים על מנת להבטיח כי הצירוף לביטוח של אוכלוסייה זו יהיה לאחר בחינה מושכלת של הצורך במוצר הביטוחי והבנת פרטיו ע"י האזרח הותיק. עוד נקבעו כללים המאסדרים את נושא האפשרות לקבוע ברירת מחדל עבור המבוטח אגב הליך הצירוף.
תחום: חוזרים
עמודים:25
28/09/2022 |
שוק ביטוחי הבריאות הוא שוק דינמי המתאפיין בשינויים תכופים. לאור זאת, לחברות הביטוח קיים קושי להבטיח בעת צירוף מבוטחים לפוליסות בריאות מסוג הוצאות רפואיות מבנה פרמיה שיהיה תקף וקבוע לאורך השנים. כמו כן, קיים מעת לעת צורך לשנות את תנאי הביטוח על מנת להבטיח כיסוי עדכני לטובת המבוטחים שתואם את ההתפתחות בתחום. על אף שפוליסות הוצאות רפואיות ששווקו אחרי 2016 הוגדרו מראש ושווקו למבוטחים כפוליסות מתעדכנות, עדכון התעריף של אותן פוליסות הותנה באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הצורך באישור הממונה חייב את החברות להניח הנחות שמרניות בעת תמחור הפוליסה ולרתק הון בהתאם, וכן הקשה על החברות להשיג הסכמי ביטוח משנה מלאים. לאור האמור, נקבעו בחוזר זה תנאים לפיהם יוכלו חברות הביטוח לעדכן את הפרמיה מבלי שתחול חובה לקבל את אישור הממונה. תנאים אלו נועדו לאזן בין הצורך לעדכן את תנאי ותעריפי פוליסות הביטוח מסוג הוצאות רפואיות לבין הצורך לשמור ולהגן על האינטרסים של המבוטחים.
תחום: חוזרים
עמודים:5
מציג 1 - 15 / מתוך 88 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית